PolitiK.mn сайт нь улс төрийн үйл явдлын мэдээ мэдээлэл болон аливаа, шийдвэрийн шалтгаан нөхцөл, үр дагаврыг олон талын байр сууринаас дүн шинжилгээнд үндэслэн нийтлэх юм.